Õppekorraldus

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. ÕPPEKORRALDUSE ÜLDTINGIMUSED

1.1. Õppetöö toimub  OÜ-s Ettevõtluskoolitused OÜ (edaspidi nimetatud ka täiendkoolitusasutus) eesti keeles.

1.2. Asjaajamise keel  on  eesti keel, vajadusel ka inglise keel.

1.3. Täiendkoolitusasutuses toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud õppekava(de) alusel, mis on avaldatud kodulehel www.tarkettevotja.ee 

1.4. Täiendkoolitusasutuses on õigus korraldada lühiajalisi koolitusi (sh e-koolituesd), mis avaldatakse kodulehel www.tarkettevotja.ee

1.5. Kõik õppekavad ja kursuse programmid koostatakse õpiväljundipõhiselt.

1.6. Õppekavades teeb muudatusi kooli juhataja Sirle Truuts ning need kinnitatakse juhatuse  poolt. Õppekavad vastavad  Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendõppeasutusele ja õppekavadele kehtestatud tingimustele.

1.7. Õpe toimub nii kontaktõppe kui ka e-õppe vormis. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse e-koolituskeskkonda aadressil www.hakkanettevotjaks.ee ja salvestusplatvormi Zoom. Auditoorne õpe kokkuleppel õppija(te)ga salvestatakse ja salvestus lisatakse peidetud lingina Youtube keskkonda. Peale koolituse lõppu salvestus Youtube keskkonnast kustutakse koolitaja poolt määratud kuupäeval.

1.8. Õppeperiood koosneb akadeemilisest tunnist (45 minutit = 1 tund).

1.9. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.

1.10. Õppetöö toimub päeva-, õhtu- ja/või  e-õppevormis.

1.11. Õppijate taset hinnatakse õpiväljundipõhiselt ja täpsemad hindamiskriteeriumid on lisatud iga koolituse tutvustussse.

1.12. Tunnistus väljastatakse õppijale, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid vähemalt miinimumtasemel. Õppijale on võimalik väljastada konkreetses õppekavas toodud tingimuste tõend koolitusel osalemise kohta.

1.13. Praktiline ja teoreetiline õpe võib toimuda väljaspool täiendkoolitusasutust koolituse tellija ruume, nii Eestis kui ka välisriikides ja e-õppena. 

1.14. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht (Sirle Truuts).

2. ÕPPIJATE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE

2.1. Täiendkoolitusasutusse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast.

2.2. Õppija võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel.

2.3. Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolitatava rahastaja poolt väljastatud kinnituskiri või õppijaga sõlmitud koolitusleping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg ja kestvus.

2.4. Õppija arvatakse kursuselt välja täienduskoolituse juhi otsusel:
2.4.1. ebaväärika käitumise korral;
2.4.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmise  korral, kusjuures tasumata osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
2.4.3. omal soovil;
2.4.4. kursuse lõpetamise korral.

2.5. Juhi otsuse peale õppija täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse kooli juhile kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Kooli juht lahendab koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse kuni 5 tööpäeva jooksul arvates selle esitamisest.

2.6. Koolitus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist.

3. TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Tasuliste koolituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvuse astmest ja turusituatsioonist.

3.2. Täiendkoolitusasutusel on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaos.

3.3. Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.

4. TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Kogu õppekava kursustel osalemise katkestamisel väga mõjuval põhjusel  (tervislikud põhjused, uue tööga seoses kattuvus tööaegadega vm) pakutakse võimalusel asenduskoolitusaegu või jätkukursusel osalemist ilma lisatasu nõudmata. Kui see väga mõjuvatel, tõenduspõhistel põhjustel pole osalejale võimalik (nt kolimine välisriiki, pikaajaline haigus vm), tagastatakse õppetasu koolituse rahastajale nende koolitustundide või -päevade eest, mille osas pole koolitusega seonduvaid kulutusi tehtud.

4.2. Täpsemad koolituse lõpetamise ja/või katkestamise põhimõtted kehtestab õppeasutus igas konkreetses õppekavas.

5. TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED. ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õppija õigused:

 • saada õppekavas ettenähtud õpet ja ligipääsu elektrooniliste õppematerjalidele;
 • olla informeeritud täiendkoolitusasutuses toimuvast õppetegevusest;
 • katkestada õpe;
 • teha ettepanekuid täiendkoolitusasutuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

5.2. Õppija kohustused:

 • täitma õppekava nõudeid;
 • osalema aktiivselt õppetöös;
 • teatama koolitajale ette oma puudumisest vähemalt 1 tööpäev enne auditoorset õpet;
 • tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt vastavalt lepingule (kui see on sõlmitud);
 • järgima koolituse toimumise kokkuleppeid.

6. KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

6.1. Täiendkoolitusasutuse töötajad (koolitajad) peab omama vähemalt  kõrgharidust, erialast haridust ja töökogemust;

6.2. Värvatud koolitaja õigused ja kohustused määratletakse sõlmitavas käsundus-, töövõtu- või töölepingus.

6.3. Vaidlused seoses koolitajate tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab täiendkoolitusasutuse juht.

6.4. Koolitaja kohustused:
6.4.1. koolituste läbiviimine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja õpiväljunditest;
6.4.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi (klientide) erivajadustega;
6.4.3. õppetöö korraldamine vastavalt täiendkoolitusasutuse õppekavale;
6.4.4. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.

6.5. Koolitajal õigused:
6.5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;
6.5.2.  pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhi poole isiklikult.

7. TÄIENDKOOLITUSKESKUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TAGASISIDE

7.1. Kõigil koolitustel kogutakse osalejatelt digitaalsel kujul (Google vormid) õppijatelt tagasisidet, mida võetakse aluseks koolitusteenuse edasiarendamisel.

7.2. Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:

 • Koolitusprogrammi, käsitletud teemade  vajalikkus ja sobivus;
 • Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal    
 • Koolitaja pädevuse hindamine  
 • Koolitusmaterjalide tase   
 • Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)
 • Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta
 • Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks ja parendamiseks.

8. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

8.1. Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.

8.2. Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.

8.3. Õppekavaarenduses ja kvaliteedihindamises arvestatakse koolituse sisu praktilist tulemust (sh äriplaanide positiivsete toetuse saamise osakaalu ja negatiivsetes toetusotsuste põhjendusi, uute ettevõtete arv jt.), mida kasutatakse kursustel õppematerjalina ja ka koolituste edasiarenduses.

9. E-KOOLITUSED

9.1. E-koolitus toimub Ettevõtluskoolitused OÜ e-koolituste keskkonnas aadressil www.tarkettevotja.ee. Lisaks kasutatakse e-koolituse läbiviimiseks Zoom keskkonda (videod, kõned) ja Google Drive (õppematerjalide jagamine). Auditoorse õppe salvestused (juhul kui neid tehakse) salvestatakse Youtube keskkonnas peidetud lingina (ei ole avalikud).

9.2. E-koolituste keskkonda saadetakse osalejale sisselogimiseks ligipääsu juhised ja e-koolituse läbimine toimub vastavalt e-koolituse õppekavale ja koolitaja poolt kehtestatud juhenditele.

9.3. E-koolituse raames toimub suhtlus koolitaja ja õppuri vahel kas e-posti teel (informatsiooni vahetamine, kodutööde esitamine) või koolitaja poolt määratud muus keskkonnas, kuhu õppuril on võimalik lisada üles kodutööd. Enesekontrollitestide sooritamine (kui need on koolitusel) toimub e-koolituste keskkonnas aadressil www.tarkettevotja.ee

9.4. Täpsemad nõuded ja tingimused igale koolitusele / e-koolitusele täpsustakse iga koolituse / e-koolituse tutvustuses või õppekavas.

Kinnitatud ja täiendatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhi poolt, 09.07.2024.a.